Aborcja

Aborcja w Polsce – zaostrzenie przepisów, koszty aborcji, badania

Aborcja w Polsce jest dopuszczona pod pewnymi warunkami, jakie należy spełnić aby była legalna. Usuwanie ciąży w polskim społeczeństwie uchodzi za temat kontrowersyjny. Prawo zakazuje aborcji w Polsce poza trzema wyjątkami jakie reguluje.

Aborcja w Polsce

W Polsce aborcja jest nielegalna i prawem zakazana za wyjątkiem trzech przypadków. Są to ciąża zagrażająca życiu kobiety, również kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. kazirodztwo, gwałt).

W przypadku zagrożenia życia matki lub zagrożenia upośledzenia płodu usunięcia ciąży dokonuje lekarz i również to lekarz decyduje o tym czy ciąża może zostać legalnie przerwana. Co ważne aborcja w tych wypadkach możliwa jest do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Kolejnym wymogiem jest to by o aborcji decydował inny lekarz niż lekarz który jej dokonuje.

Wyjątkiem od tej zasady jest pospiech gdy ciąża zagraża życiu kobiety. W przypadku trzecim dotyczącym gwałtu okoliczności potwierdza prokurator. Przerwanie ciąży wówczas możliwe jest do 12 tygodnia. Ponadto prawo reguluje szereg wymogów jakie spełnić muszą lekarze mogący legalnie dokonać aborcji.

Pisemna zgoda

Pomimo wyżej wymienionych warunków by przerwać ciążę potrzebna jest pisemna zgoda kobiety ciężarnej. Gdy jest to nieletnia lub osoba ubezwłasnowolniona zgoda ta musi pochodzić od opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego ciężarnej.

Mimo tych wymogów osoby powyżej 13 lat oraz ubezwłasnowolnione ale w stanie pozwalającym wyrazić zgodę są zobowiązane do jej udzielenia na piśmie. Co więcej ustawa stanowi iż „przerwanie ciąży może być dokonane, jeżeli kobieta podtrzymuje zamiar przerwania ciąży po upływie 3 dni od konsultacji”.

Koszty aborcji

Legalna aborcja w Polsce jest bezpłatna jeśli kobieta jest uprawniona do korzystania z opieki zdrowotnej.

Badania prenatalne

Wskazaniem do badań prenatalnych jest obarczenie ryzykiem rodzinnym wystąpienia ciężkich wad i chorób płodu. W praktyce badaniom prenatalnym poddają się kobiety w wieku powyżej 35 lat jak tez gdy istnieje podejrzenie iż płód może być uszkodzony. Co ważne nie każda choroba genetyczna uprawnia do wykonania aborcji. Podkreślić należy iż aborcja farmakologiczna jest w świetle polskiego prawa karalna.

Zaostrzenie przepisów

Od kilku lat trwają prace w Sejmie RP prowadzące do całkowitego zakazu usuwania ciąży i zaostrzenia już i tak rygorystycznych praw w kwestii aborcji. Obecna ustawa aborcyjna jest wypracowanym na przestrzeni wielu lat kompromisem społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *