Szukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Regulamin dodawania opinii

Regulamin dodawania opinii w serwisie www.zdrowyportal.org

 

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.zdrowyportal.org, prowadzony i będący własnością Usługodawcy.
 2. Usługodawca – Imię i Nazwisko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NAZWA FIRM z siedzibą w MIASTO (00-000) przy ul. ULICA, posiadający nr NIP: 1111111, REGON: 11111, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 4. Użytkownikosoba, która zamieszcza opinie w Serwisie.
 5. Opinia – jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w zakładce Blog.
 6. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników.
 7. Zamieszczenie przez Użytkownika opinii w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem

oświadczenia, że udostępnione przez niego informacje, zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Umieszczenie opinii Użytkownika następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronie www.zdrowyportal.org w zakładce Blog, po akceptacji regulaminu i polityki prywatności.
 2. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane. Dane te to w szczególności:

a)    adres e-mail,

b)   swoje imię (podpis),

c)    adres internetowy swojej strony.

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail nie jest widoczny dla innych osób.
  1. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej licencji na jej wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Po dodaniu opinii Użytkownikowi nie przysługuje prawo edycji zamieszczonych przez siebie informacji. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wypowiedzi mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane, od jakiej osoby pochodzą.
  3. Użytkownik oświadcza, że zamieszczona wypowiedź jest jego autorstwa, została napisana samodzielnie i nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich.
  4. Usługodawca nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, w szczególności, gdy:
   1. naruszają obowiązujące przepisy prawa bądź są w formie obraźliwej lub wulgarnej,
   2. Internauta zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
   3. zawierają odnośniki do innych stron internetowych,
   4. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
   5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 3. Dodanie opinii musi być poprzedzone akceptacją niniejszego Regulaminu, tym samym Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego postanowieniami.
 4. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail:  mail@mail.pl
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji w Serwisie, o czym Użytkownicy zostaną uprzednio poinformowani.
 7. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *